Local Organizing Committee 


 

Co-chairs:

P.-W. Ji (NSFC)

H.-Y. Wang (IHEP)

 

 

Members:
G.-X. Dong (NSFC)

J.-X. Hao (CAS)

X.-Y. Hong (SHAO)

L.-H. Jiang (IHEP)

S.-J. Xue (NAOC)

S.-M. Jia (secretary; jiasm@mail.ihep.ac.cn)

F. Zhang (secretary; zhangfan@ihep.ac.cn)